Az Év Irodája Kft. és Participatio Kft.

OfficeUP és HR Fest konferencia

2021.10.21.

Akvárium Klub, Budapest 

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg az Az Év Irodája Korlátolt Felelősségű Társaság és a Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  (a továbbiakban: „Szervezők”) által Magyarországon szervezett és megrendezésre kerülő OfficeUP és HR Fest elnevezésű rendezvény (a továbbiakban: „Rendezvény”) résztvevőire vonatkozó általános feltételeket. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, arra a magyar jog az irányadó. 

 

 • A Szervezők adatai

 

 

cégnév: Az Év Irodája Kft.

székhely: 1024 Budapest, Fény utca 16.

cégjegyzékszám: 01-09-338356

honlap: https://officeup.hu/

e-mail: rendezveny@ingatlan.com

 

cégnév: Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Kft.

székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 116. 1. em. 11.

cégjegyzékszám: 01-09-989920

honlap: https://hrfest.com/

e-mail: hello@hrfest.com

 

 

 • A Rendezvény adatai

 

 

Rendezvény elnevezése: OfficeUP és HR Fest konferencia

Rendezvény helyszíne: Akvárium Klub (1051 Budapest, Erzsébet tér 12.)

Rendezvény időpontja:  2021. október 21.

Programok: https://officeup.hu/programok és https://budapest.hrfest.com/#programok

Weboldal: https://officeup.hu/ és https://hrfest.com/OfficeUp és HR Fest konferencia jegyek:

 

1) Szakmai jegy

 • 59.990 Ft+Áfa / fő

2) Csoportos jegy

 • 239.960 Ft+Áfa 
 • 4+1 kedvezmény

Az árak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak 

*A jegyek étel-ital fogyasztást tartalmaznak, amely a számlán külön tételként kerül feltűntetésre. 
 

 • Fogalommeghatározások: 

 

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Rendezvény: a 2. pontban meghatározott rendezvény

Rendezvény karszalag:  Papír karszalag, amely a Rendezvény napján és a Rendezvény helyszínén, a regisztráláskor és jegyvásárláskor kerül átadásra a Résztvevők részére, és amely feljogosítja a Résztvevőket, hogy a Rendezvény programjain részt vegyenek, a Rendezvény helyszínén tartózkodjanak.   

Résztvevők: azon természetes személyek, akik saját nevükben vagy az őket delegáló jogi személyek nevében sikeresen regisztrálnak a Weboldalra vagy regisztrálnak a Weboldalra és jegyet vesznek, akár részt vesznek a Rendezvényen, akár nem. A jelen ÁSZF jegyvásárlással kapcsolatos részei értelemszerűen nem vonatkoznak azokra a Résztvevőkre, akik nem vettek jegyet, csak kizárólag regisztráltak a Weboldalon. 

Szerződés: A Szervezők és a Résztvevő között, elektronikus úton kötött szerződés, mely a regisztrációt/jegyvásárlást követően jön létre.  

Szerződéses Partner: A Rendezvénnyel kapcsolatban a Szervezőkkel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző vállalkozás vagy más jogi személy.

Szervező: Az 1. pontban meghatározott társaság

Weboldal: A Rendezvény hivatalos weboldalai (https://officeup.hu és https://hrfest.com/). 

 

 • Az ÁSZF hatálya

 

 

 1. Jelen ÁSZF a Szervezőre és a Résztvevőkre terjed ki. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szervezőt és a Résztvevőket a Rendezvénnyel kapcsolatban. Szervezők – a Résztvevők előzetes értesítése mellett – jogosultak az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szervezők a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Weboldalon közzéteszi. Résztvevők a Weboldalon történő regisztrációval a jelen ÁSZF-et magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

 

 •  Regisztráció és jegyvásárlás

 

 

 1. A Rendezvényen történő részvétel díjköteles. Jegyet kizárólag a Weboldalon történő regisztrációt követően, az ott található űrlap kitöltésével és online fizetéssel vagy átutalással vagy bankkártyával lehet vásárolni. Személyes jegyvásárlásra nincs lehetőség. A regisztrációval/jegyvásárlással a Szervezők és a Résztvevők között elektronikus úton Szerződés jön létre, mely Szerződés létrejöttéről a sikeres regisztrációt követően a Szervezők visszaigazoló e-mailt küldenek a Résztvevő által megadott e-mail címre. 
 2. A jegyvásárláshoz szükséges online fizetési felületet Szervezők egyik Szerződéses Partnere üzemelteti. A felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Szervezők kizárják.
 3. A számla pénzügyi teljesítése a Rendezvényen való részvétel feltétele. A végleges számlát Szervezők elektronikusan, a regisztrált jegyvásárló email címére küldik.  
 4. A Résztvevő felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.
 5. Résztvevő kijelenti, hogy a jegyvásárlás során a valóságnak megfelelő adatokat ad meg. Szervezők a Résztvevő által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálják, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségüket Szervezők kizárják. 
 6. A sikeres regisztrációt és jegyvásárlást követő lemondás vagy a Rendezvényen történő meg nem jelenés esetén a jegy árát a Szervezőknek nem áll módjukban visszatéríteni. Nem érinti ez a rendelkezés a Fogyasztókat megillető, vonatkozó jogszabályokban előírt jogok gyakorlását, így különösen, a Fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlását a vásárlást követő 14 napon belül. 
 7. Szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. Szervezők kizárják a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését. 
 8. Amennyiben a Rendezvény a Szervezők érdekkörében felmerült okból marad el, a jegy árát a Szervezők visszautalják a Résztvevő részére, a Rendezvény tervezett időpontját követő 3 munkanapon belül. Amennyiben a Rendezvényt a Szervezők egy másik időpontban tartják meg, úgy a Résztvevő eldöntheti, hogy részt vesz-e a másik időpontban megrendezésre kerülő Rendezvényen vagy kéri a megvásárolt jegy árának visszatérítését.
 9. Amennyiben a Rendezvény a Szervezők érdekkörén kívül eső bármilyen okból (különösen, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, vírus, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) marad el, Szervezők a Résztvevővel szemben kártérítési felelősséggel nem tartoznak, a jegy árának megtérítésére nem kötelesek.
 10. Szervezők a Rendezvény mindenkor érvényes árait a Weboldalon is közzéteszik. Szervezők fenntartják az árváltoztatás jogát. Szervező az árváltoztatást a Weboldalon közzéteszi.

 

 • A Rendezvényen történő részvétel feltételei:

 

 

 1. A Rendezvény helyszínén karszalag kerül átadására a Résztvevők részére, amely feljogosítja a Résztvevőket a Rendezvény területén való tartózkodásra és a programokban történő részvételre. A jegyek névre szólnak, azokat átruházni a belépést megelőzően, kizárólag akkor lehetséges, ha az átruházás tényét írásban (e-mail: jakabfi.adrienn@azevirodaja.hu) legkésőbb a Rendezvény napját megelőző munkanapon, 12:00 óráig jelzi a Résztvevő. Belépés után a Rendezvény Badge nem átruházható, ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra. 
 2. Belépéskor a Résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. 
 3. Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Ennek megfelelően a Résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A Rendezvényen készített kép-és hangfelvételek az alábbi fórumokon kerülhet nyilvánosságra hozatalra: Weboldal, azevirodaja.hu facebook oldal, azevirodaja.hu instagram oldal. 
 4. Résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervezők előzetes engedélye szükséges a Rendezvény egészének, vagy részeinek a rögzítéséhez. 
 5. A Rendezvény területén a Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása, ideértve a fejvadász tevékenységet is. Ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra.
 6. A Résztvevő köteles a többi Résztvevő és az előadók jogait (beleértve a személyiségi jogait) és érdekeit tiszteletben tartani, a Rendezvény eszközeit rendeltetésszerűen használni. Ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra.
 7. A Szervezők célja, hogy zaklatásmentes élményt biztosítsanak minden, a Rendezvényre látogatónak, nemre, szexuális orientációra, fogyatékosságra, megjelenésre, testfelépítésre, rasszra, vallásra való tekintet nélkül. A Rendezvény látogatóinak zaklatása semmilyen formában nem megengedett. A szexuális töltetű megjegyzések és megnyilvánulások nem elfogadhatók a Rendezvény keretei között. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a szabályokat megszegő Résztvevőket ellentételezés nélkül kizárják a Rendezvényen történő további részvételből és eltávolítsák őket a Rendezvény helyszínéről. 

 

 

 • Szerzői jogok:

 

 

 1. A Rendezvény során keletkező szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogosultság minden esetben a Szervezőket illeti. 
 2. A Rendezvényen készített kép—és hangfelvételek tekintetében a Szervezők térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szereznek, az a Szervezők kizárólagos tulajdonát képezi.
 3. A Weboldalon és a Rendezvény helyszínén megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervezők és a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező és a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Résztvevők bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szervezőket és a Szerződéses partnereit illetik meg. 
 4. Kivételt képez a iii. pont alól az eset, amikor a Résztvevő (ez esetben az őt delegáló jogi személy) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldalon és/vagy a Rendezvény helyszínén a Résztvevő logója megjelenítésre kerüljön. Résztvevő mindezt úgy teheti meg, hogy a Weboldalon keresztül lehetősége van feltölteni a logóját Szervezők részére. Résztvevő a feltöltéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a feltöltött lógót a Weboldalon és/vagy a Rendezvény helyszínén megjelenítsék. A lógó feltöltése opcionális, Résztvevőt semmilyen hátrány nem érheti abban az esetben, ha nem tölti fel lógóját a Szervezők részére. Szervezők a feltöltött lógókat kizárólag arra használhatják, hogy azt a Weboldalon és/vagy a Rendezvény helyszínén, tájékoztató jelleggel megjelenítsék. Szervezők a feltöltött lógókat egyébként semmilyen más módon nem használhatják fel, azokon semmilyen jogot nem szereznek. Szervezők a Rendezvény végét követően kötelesek a feltöltött lógókat a Weboldalról és/vagy a Rendezvény helyszínéről eltávolítani, kivéve ha a Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy logója a Weboldalon továbbra is szerepeljen. A logo feltöltése minden esetben ellenszolgáltatás nélkül történik, Résztvevő semmilyen ellenszolgáltatást nem nyújt Szervezők részére a logo feltöltése miatt.

 

 

 • A felelősség korlátozása:

 

 

 1. A Szervezők kizárólag a nekik felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felelnek, és a Résztvevőt, mint Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárják a felelősségüket minden egyéb káresemény kapcsán. A jegyárak az előzőekben írt kizárásokra tekintettel kerültek meghatározásra.
 2. A Rendezvényen a Résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervezőknek, mind a Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.
 3. Szervezők kizárják a felelősségüket minden olyan kárért, amelyet a Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Résztvevőjének vagy harmadik személynek. Szervezők kizárólag a Rendezvény helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonhatók felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

 

 

 • Adatkezelés:

 

 

 1. Résztvevő a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervezők nyilvántartásba vegyék és kezeljék a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szervezők a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzataikban tájékoztatják a Résztvevőket, mely az alábbi linken érhető el: https://officeup.hu/hu/tartalom/adatvedelem, https://hrfest.com/wp-content/uploads/2020/02/adatkezelesi_taj_2020_v3.1.pdf 

 • Egyéb Rendelkezések:

 

 

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
 2. Kapcsolattartás: Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. Szervezők részéről kijelölt kapcsolattartó: Jakabfi Adrienn (jakabfi.adrienn@azevirodaja.hu)
 3. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.
 4. Jelen ÁSZF hatályon kívül helyezi a bármely fél által kiadott dokumentumban vagy elismerő nyilatkozatban foglalt minden egyéb feltételt vagy szóbeli megállapodást. 
 5. Jelen ÁSZF 2021. október xx-én lép hatályba.  

 

 

 • Törvényi hivatkozások: 

 

 

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

 

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény


A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól